FØRERKORT MOTORSYKKEL

ktm-duke2.png

FØR DU STARTER MED MC OPPLÆRINGEN

Før du kan starte på motorsykkelopplæringen, må du avlegge trafikalt grunnkurs (med mørkekjøring i perioden 31.10 – 15.03) før du kan gå videre, evt. inneha førerrett for annen førerkortklasse.

For å kunne avlegge teoretisk prøve og bestille praktisk førerprøve må du ha levert søknad om førerkort. Dette gjøres enklest ved å logge deg inn på http://www.vegvesen.no/dinside og fylle denne ut der.
Alternativt kan man besøke trafikkstasjonen og levere en papirsøknad.

TIPS: Teoretisk prøve kan avlegges før opplæringen starter. Dette må gjøres på en av Statens vegvesens trafikkstasjoner. Du trenger ikke bestille time, men trafikkstasjonene har begrenset åpningstid for teoretiske prøver. Besøk www.vegvesen.no/forerkort for informasjon om åpningstider for teoriprøven på din lokale trafikkstasjon. For å øve til teoriprøven har alle våre elever gratis tilgang til bestått.no

FØRERKORTKLASSER OG ØVINGSKJØRING

A1 Lett MC: 16 år. Opptil 125 cc, 11 w (15hk). Øvingskjøring fra fylte 15 år.

A2 Mellomtung MC: 18 år. Opptil 35 kw (48 hk).  Øvingskjøring 16 år.

A Tung MC: 24 år. (20 forutsetter 2 års erfaring fra A2 og obl. kurs på 7 timer). Øvingskjøring 22 år.

For å kunne øvelseskjøre i klasse A (tung motorsykkel) før fylte 22 år, må du ha førerkort for motorsykkel kl A2.

Pass på dette ved øvingskjøring:

Ledsager må være over 25 år og må ha innehatt førerrett for den aktuelle klassen sammenhengende i mer enn 5 år. Ledsager og elev må begge ha gul vest merket med L. Det må benyttes 2 veis kommunikasjonsutstyr mellom ledsager og elev. Ledsager kan sitte på, eller kjøre egen følgesykkel. Ved bruk av følgesykkel må ledsager kjøre tung eller mellomtung motorsykkel.

OBLIGATORISK OPPLÆRING

Klasse A: Teorikurs, trinnvurderingstime trinn 2, trinnvurderingsstime trinn 3, sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk og sikkerhetskurs på veg.

Klasse A2: Teorikurs, trinnvurderingstime trinn 2, trinnvurderingstime trinn 3, sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk og sikkerhetskurs på veg.

Klasse A1: Teorikurs, trinnvurderingstime trinn 2, trinnvurderingstime trinn 3, sikkerhetskurs på veg.

Obligatorisk opplæring ved utvidelse av førerrett

A1 til A2: Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk, sikkerhetskurs på veg kl. A2

Førerett i klasse A2 erverves på bakgrunn av dokumentert fullført obligatoriske kurs for utvidelse fra A1 til A2. Dette forutsetter to års førerett i klasse A1. Kurset kan tidligst påbegynnes når eleven har ett års førerrett i klasse A1. Dersom man ønsker utvidelse til A2 før man har oppnådd to års førerett for A1 må praktisk førerprøve avlegges

A1 til A: Trinnvurderingstime trinn 3, sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk, sikkerhetskurs på veg kl A. (Du trenger ikke ny teoriprøve, men må ha ny praktisk førerprøve.)

A2 til A: To års førerett i A2: 7 timers obligatorisk kurs. Ingen førerprøve.

Elever fylt tjuefire år med mindre enn to års førerett i klasse A2, kan erverve klasse A ved å gjennomføre minst 7 timers obligatorisk kurs og praktisk prøve. Dette kurset kan gjennomføres av elever fylt tjuetre år med mindre enn ett års førerett i klasse A2.

Opplæringsforløp og førerprøve

Trinn 1

Trafikalt grunnkurs / mørkekjøring

Dette trinnet er felles for alle førerkortklasser og tar for seg følgende tema:

 

– Trafikkopplæringen

– Grunnleggende forståelse for trafikk

– Mennesket i trafikken

– Øvingskjøring og kjøreerfaring

– Førstehjelp

– Tiltak ved trafikkulykke

– Mørkekjøring (31. oktober -> 16. mars)

Trinn 2

I dette trinnet starter MC opplæringen.

Opplæringen begynner med ett obligatorisk teorikurs som omhandler:

Grunnleggende kunnskap om motorsykkelkjøring, miljø, sikkerhet og opplæring.

Kurset har en minimum varighet på 3 undervisningstimer. Videre i trinnet skal du lære å mestre de grunnleggende kjøretekniske prinsippene med motorsykkelkjøring.

Hovedmomenter:

Forberedelse for kjøring

Igangsetting og stans

Krypekjøring

Akselerasjon og bremsing

Giring

Plassering

Balanse

Du skal også ha kontroll på krav til bekledning og sikkerhetsutstyr, samt kunne forstå hvordan en motorsykkel er bygd opp og kunne utføre en aktuell sikkerhetskontroll av motorsykkelen.

Trinnet avsluttes med en trinnvurderingtime (obligatorisk). Denne består av en kjøretur samt en veiledningssamtale hvor lærer og elev sammen skal ta stilling til i hvilken grad målene for trinnet er nådd. De skal videre vurdere om eleven har den kompetansen som skal til for å få godt utbytte av opplæringen på neste trinn.

Trinn 3

I trinn 3 skal eleven lære å kjøre i trafikk, samt utvikle sin kjøreteknikk. Vi vektlegger spesielt fokus på å utvikle en kjørestrategi som gir minst mulig risiko for motorsyklisten.

Hovedmomenter:

Fysikk og kjøreteknikk

Trafikkpsykologi – informasjonsbearbeiding, holdning og atferd

Kjørestrategi og atferd

Kjøring i bolig-, by- og tettstedsmiljø

Kjøring i landevegsmiljø

Selvstendig kjøring, anvendelse og sammenfatning av trafikale momenter

Også dette trinnet inneholder en trinnvurderingstime (obligatorisk) som består av en kjøretur samt en veiledningssamtale hvor lærer og elev sammen skal ta stilling til i hvilken grad målene for trinnet er nådd. De skal videre vurdere om eleven har den kompetansen som skal til for å få godt utbytte av den resterende opplæringen.

 

Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk (Banekurs)

For klasse A og A2 avsluttes trinnet med sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk (obligatorisk). Kurset er spesielt innrettet mot å utvikle presis teknikk med tanke på styring og bremsing. Kurset er på 4 undervisningstimer hvorav 3 brukes til praktisk øving og 1 time brukes på innledning og oppsummering. Kurset foregår på bane.

Trinn 4

Sikkerhetskurs på veg klasse A (obligatorisk) består av 4 timer teori og 4 timer praksis. Inneholder følgende tema:

Motorsykkelkjøring, risiko og strategi (2 timer)

Kjøring i variert landevegsmiljø (4 timer)

Refleksjon, selvinnsikt, erfaringsutveksling og oppsummering (2 timer)

I klasse A1 består sikkerhetskurs på veg av totalt 4 timer, hvorav 3 timer skal være sammenhengende praktisk kjøring. Resterende tid fordeles til planlegging, refleksjon og oppsummering.

I klasse A2 består sikkerhetskurs på veg av totalt 5 timer, hvorav 4 timer skal være sammenhengende praktisk kjøring. Resterende tid fordeles til planlegging, refleksjon, og oppsummering.

gen begynner med ett obligatorisk teorikurs som omhandler:

Grunnleggende kunnskap om motorsykkelkjøring, miljø, sikkerhet og opplæring.

Kurset har en minimum varighet på 3 undervisningstimer. Videre i trinnet skal du lære å mestre de grunnleggende kjøretekniske prinsippene med motorsykkelkjøring.

Hovedmomenter:

Forberedelse for kjøring

Igangsetting og stans

Krypekjøring

Akselerasjon og bremsing

Giring

Plassering

Balanse

Du skal også ha kontroll på krav til bekledning og sikkerhetsutstyr, samt kunne forstå hvordan en motorsykkel er bygd opp og kunne utføre en aktuell sikkerhetskontroll av motorsykkelen.

Trinnet avsluttes med en trinnvurderingtime (obligatorisk). Denne består av en kjøretur samt en veiledningssamtale hvor lærer og elev sammen skal ta stilling til i hvilken grad målene for trinnet er nådd. De skal videre vurdere om eleven har den kompetansen som skal til for å få godt utbytte av opplæringen på neste trinn.

FØRERPRØVEN

Teoretisk førerprøve

Den teoretiske førerprøven kan gjennomføres før opplæringen starter så lenge søknad om førerkort er godkjent (www.statensvegvesen.no/dinside). Teoriprøven har en gyldighet på tre år. Teoriprøven kan tidligst avlegges seks måneder før du fyller alderskravet til den aktuelle førerkortklassen.

Praktisk førerprøve

Før du kan avlegge den praktiske førerprøven må den teoretiske prøven være bestått. I tillegg må all obligatorisk opplæring være gjennomført og registrert av trafikkskolen. Førerprøvene foregår normalt ved Tønsberg Trafikkstasjon.

Førerprøven består av tre deler.

  • Første del inneholder sikkerhetskontroll av motorsykkelen. Eleven trekker ett evne fra sikkerhetskontroll av MC og må gjennomgå dette.
  • Andre del inneholder kjøregårdsøvelser. Eleven skal vise god teknisk beherskelse av motorsykkelen. På denne delen skal eleven gjennomføre følgene fem kjegleøvelser:
  1. Optimal brems
  2. Unnamanøver
  3. Sving
  4. Bremsing i sving
  5. Krypekjøring

Hvis sensor vurderer denne delen som ikke bestått, så vil prøven bli avbrutt.

  • Tredje del inneholder kjøring i trafikk. Eleven skal her vise at de har god teknisk beherskelse av motorsykkelen og god taktisk forståelse, med tanke på trafikkregler, kjørestrategi, sporvalg m.m.

Sensor sitter på rundt 50 % av prøvene og kjører følgesykkel de resterende. Du kan ikke velge dette selv, men nyttelast og vekt (både liten og stor) kan spille inn i de valg som avgjør om sensor sitter på eller kjører bak.

VIKTIG INFORMASJON FØR FØRERPRØVE

Eleven må ha betalt gebyr for praktisk førerprøve før prøven starter. Kvittering og legitimasjon må medbringes og forevises sensor. Betaling må skje på trafikkstasjonen. Eleven er selv ansvarlig for å ha riktig bekledning og sikkerhetsutstyr når de møter til førerprøve. Brudd på disse punktene medfører at eleven blir avvist.